Norman Mitford Pringle White with granchild Elaine Margaret Cookson